มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สำนักงานสหกิจศึกษา มทร.ล้านนา ตาก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt  alt

                  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังคำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ประกอบการ

                  การปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ผลกระทบของสารเสพติดในด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านความมั่นคงของชาติ”โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 และ“ความปลอดภัยในการทำงาน” โดยคุณพลพันธ์  เลนะพันธ์ นักวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บ.ผาแดงอินดัสทรี จำกัด

               นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่ายังขาดความรู้ในเรื่องใดที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  ทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการทำงาน  รวมทั้งได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  สามารถนำความรู้เหล่านี้มาพัฒนาตนเองก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ

alt  alt

alt  alt

มทร.ล้านนา ตาก ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทีม คน-ป่า ต้นนำ้

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลหลังการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt

           เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 สำนักงานสหกิจศึกษา มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลหลังการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านา ตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารายงานผลการปฎิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมรับฟังได้รับความรู้และเกิดความสนใจในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

         ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นเกียรติเป็นประธานในงาน และ คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าไทย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “AECกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้เรื่องสหกิจศึกษาแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวการการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในอนาคต

alt  alt

alt  alt

หน้า 8 จาก 13

 

 

You are here: หน้าหลัก