สวัสดีอาเซียน

พิมพ์

     alt

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเทียบโอน ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดนิทรรศการ “สวัสดีอาเซียน”เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของทั้ง 10 ประเทศที่เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านแรงงาน ที่จะมีการถ่ายเทแรงงานฝีมือในด้าน วิศวกร ช่างสำรวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี  งานบริการและการท่องเที่ยว

          ในการจัดนิทรรศการ “สวัสดีอาเซียน”ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกทางสังคม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้นักศึกษารู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมทั้งทักษะความรู้ สติปัญญาและการปรับตัวเพื่อรองรับสังคมแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

alt  alt

alt  alt