ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ไทยไร้อุบัติเหตุ

จังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ไทยไร้อุบัติเหตุ

ภาพเพิ่มเติม >>> 

ขอเชิญร่วมสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษปัจจุบัน ร่วมสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ในวันที 18 เมษายน 2557 ณ บริเวณอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สวดพระอภิธรรมศพ นางบุญเทียน ฤกษะเสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย นายก่อเกียรติ ศุภพิมล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอธิธรรมศพ นางบุญเทียน ฤกษะเสน ณ วัดสีตลาราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

จึงขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

ภาพเพิ่มเติม >>>

หลักสูตรอบรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดหลักสูตรอบรมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเเองให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพเพิ่มเติม >>>

โครงการจัดทำแผนหมู่บ้านอยู่ดี ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดทำแผนหมู่บ้านอยู่ดี ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โดยได้รับเกียรติเปิดโครงการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีนายสมจิตร ขวัญใจ ผู้ใหญ่บ้าน คอยเป็นแกนนำให้แก่คนในชุมชน มีคุณสุภาวดี วงศ์ฮู้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และอาจารย์ทั้ง 4 คณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา ตาก ในการช่วยจัดทำแผนโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีการบูรณาการ การเรียน การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ มีอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคง

ภาพเพิ่มเติม >>>

บันทึกความตกลงร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี รองคณบดี คณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวุฒิ พิมพ์กิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารทางวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านสหกิจศึกษา และด้านบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคาร 60 ปี ครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557

ภาพเพิ่มเติม >>>

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษระหว่าง มทร.ล้านนา (เชียงใหม่ ลำปาง ตาก)

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นำโดย ที่ปรึกษามทร.ล้านนา คุณวิชัย ศรีพัฒนาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร บัวใบ รองอธิการบดี ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายคูณธนา เบี้ยวบรรจง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายวิกร จันทรวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ วันที่ 15 มีนาคม 2557 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาสื่อการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม E-learning “Tell Me More” ให้แก่นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ภาพเพิ่มเติม >>>

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและกฎหมายทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและกฎหมายทางการศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว  ชั้น 2 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 มีนาคม  2557  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระบูล  เสมาทอง  เลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ และนายเสวก วันรักชาติ ผู้แทนคุรุสภา ใน อ.ก.ค.ศ. สพป. พล. เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   ตามแนวของคุรุสภา(สภาวิชาชีพ)  เกณฑ์การรับรองหลังสูตรของคุรุสภา(สภาวิชาชีพ)  และเพื่อให้เป็นไปตามการเตรียมการรับรองหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง 2555  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 สาขา ได้แก่  สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล  สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  และสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ จำนวน  141  คน 

(นักศึกษา ครุศาสตร์เครื่องกล ชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์ในรายวิชาการสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร อ.วีระพรรณ  จันทร์เหลือง ผู้สอนและรับผิดชอบโครงการ)

ภาพเพิ่มเติม >>>

โครงการประชุมเพื่อทบทวนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการประชุมเพื่อทบทวนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำหรับผู้บริการและผู้รับบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน รุจิระศักดิ์ รองอธิการ มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางการจัดทำโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ มีคู่มือการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน มีควารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ภาพเพิ่มเติม >>

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดโครงกการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ซึ่งได้สร้างฝายจำนวนทั้งสิ้น 15 ฝาย เพื่อถวายป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพเพิ่มเติม >>>

Page 1 of 5

เข้าสู่ระบบลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

facebook RMUTL