มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (สัญจร)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (สัญจร) ครั้งที่ 7/2557 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานร่วมกันในอนาคต และสร้างความรู้ ประสบการณ์ แก่คณะกรรมการประจำคณะเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกันต่อไป

ภาพเพิ่มเติม >> 

นิเทศนักศึกษาสหกิจ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินโครงการสหกิจศึกษา โดนให้นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ประจำปี 2557 โดนไดมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 19 คน โดนทางสาขาการจัดการ ได้นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2557 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ คำนวณสิน และนางสาวธันย์นรี พรไพรเพชร ซึ่งในการติดตามการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามโครงการสกหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเนรียบร้อย นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

ภาพเพิ่มเติม >>> 

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข" ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก 

โดยการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาวะในชีวิตการทำงานที่สมดุล สร้างฐานทัศนคติทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐาน
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มากไปด้วยความสามารถทั้ง 3 ท่านได้แก่ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และนายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการผลิตและพัฒนาธุรกิจ บริษัท มิตรภาพโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด ซึ่งวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้มอบองค์ความรู้ต่างๆ โดยผนวกเข้ากับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรดีขึ้น เกิดความผาสุกปรากฏเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ภาพเพิ่มเติม >>>

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม3)

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> 

มทร.ล้านนา ตากร่วมวางพวงมาลา วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายรุ่ง หมูล้ม รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอกิตติคุณ

ภาพเพิ่มเติม >> 

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 5 วัด ได้แก่ วัดหนองกระโห้ วัดท่าช้าง วัดโคกพลู วัดเขาถ้ำ และวัดดอยคีรี 

ซึ่ง มทร.ล้านนา ตาก ได้จัดการถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ขึ้นทุกปีในช่วงก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งสมัยก่อนเทียนจำนำพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์จำเป็นต้องใช้จุดเพื่อให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ภาพเพิ่มเติม >>

ขนส่งจังหวัดตาก ร่วมลงนาม MOU กับมทร.ล้านนา ตาก และ กศน.แม่สอด

 

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจัวหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และนางเกศินี ฝึกฝน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่สอด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดอมรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก 

ภาพเพิ่มเติม >>

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชุนบ้านหนองกระโห้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องปั่นพริก และเครื่องบดเนื้อสัตว์ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูยอรสลาบเหนือ รสแกงเขียวหวาน รสพริกไทยดำ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชุนบ้านหนองกระโห้ โดยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน"

ภาพเพิ่มเติม >>

มทร. ล้านนาตาก ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ต.ไม้งาม ประจำปี 2557

เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฏาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปี 2557 โดยมีนายพัลลภ ศรีภา นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานในพิธี โดยพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

ภาพเพิ่มเติม >> 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมงาน วทน.สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานการบูรณาการงานด้าน วทน.สู่จังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น : วทน.สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท โดย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วม จัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีฯ และนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปเนื้อหมูบ้านหนองตับ(หมูส้ม หมูฝอย), กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมูยอบ้านหนองกระโห้(หมูยอรสลาย รสแกงเขียวหวาน และรสพริกไทยดำ) และได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวรราชการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเข้าชมผลงาน

ภาพเพิ่มเติม >> 

ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ 
"ราชมงคลล้านนา บ้านหลังที่สองที่เรารัก(ษ์)"
ชิงเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท
หมดเขตรับผลงาน 30 มิถุนายน 2557 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Page 1 of 3

Free business joomla templates