โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส.


18 พ.ค. 59 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา นอกจากนี้มีการมอบเกียรบัตรและทุนแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปกครองนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีและนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี อีกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการแนะแนวการทำงาน การเปิดรับสมัครจากบริษัท นิวเทค เทคโนโลยี่ จำกัด