โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559


18.00 น. วันนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นคณะทำงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน