โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ผ่านนิทรรศการเสียงแห่งความจงรักภักดีจาก ใจชาว มทร. ทั้ง 9 แห่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผ่านนิทรรศการเสียงแห่งความจงรักภักดีจาก ใจชาว มทร. ทั้ง 9 แห่ง


วันที่ 8 เมษายน  2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน อธิการบดี มทร.ล้านนา นำนักศึกษา คณะกรรมการสภานักศึกษา  คณะกรรมการองค์การนักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานเสียงแห่งความจงรักภักดี 9 มทร. โดยได้รับเกียรติ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติประธานพิธี  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 9  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2560 ณ มทร.พระนคร (ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ)