โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2560”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2560”