โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ