โลโก้เว็บไซต์ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มทร.ล้านนา


ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มทร.ล้านนา
https://www.rmutl.ac.th/news/4079
มทร.ล้านนาตาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดทูล โตคีรี