โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัว2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายงานตัว2560


มทร.ล้านนาตาก รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนาตาก รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

1. รายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพัก ที่ หอพักนักศึกษา มทร.ล้านนาตาก 

2. ตรวจสุขภาพ ที่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี โดยโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ที่ ชั้น 5 หอประชุม อาคารวิทยบริการ

วันที่ 13 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 14 พ.ค. 60 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)