โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายภาพหมู่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ถ่ายภาพหมู่ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559


วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก แสดงความยินดีกับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรมเจ้า และพิธีการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศฯ