โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559


16 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 355 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 222 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 103 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 30 คน พร้อมทั้งการมอบเกียรบัตรและทุนแก่นักศึกษาเรียนดี 9 คนและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีเช่นกัน