งานทรัพยากรมนุษย์

 
  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รายชื่อข้าราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF

  รายชื่อข้าราชการ 

ข้อมูล ณ วันที่  12  มีนาคม  2553

ลำดับ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สาขา / ส่วนงานคณะ / กอง
 1691ผศ.กรรณิการ์ฤทธิ์ขุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจฯ
 2574นางสาวเนาวลักษณ์เอื้อพิชญานนท์อาจารย์ ระดับ 7""
 3577นางสาวสมใจวงค์เทียนชัยอาจารย์ ระดับ 7""
 4597นางจุรีรัตน์คำนวนสินอาจารย์ ระดับ 7""
 5663นางกัลยาสุวรรณวิไลอาจารย์ ระดับ 7""
 6664ผศ.สุภีสุกิตนิยากรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 7666นางสาวซินเนีย รัติภัทร์ อาจารย์ ระดับ 7  
 8669 นางสาววรรณพร ทีเก่ง อาจารย์ ระดับ 7 
 9686 ผศ.ลภัสรดา รังสิตราพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8" "
 10694นางสาวชนกภร สุขลาภอาจารย์ ระดับ 7""
 11715นางสาวพรรณธิภาเพชรบุญมีอาจารย์ ระดับ 7""
 12571นางมาลัยพึ่งอ่อนอาจารย์ ระดับ 7บัญชี"
 13599นางยุพินมีใจเจริญอาจารย์ ระดับ 7""
 14639นางสาวสินีนาฏวงค์เทียนชัยอาจารย์ ระดับ 7""
 15662นางสาววันดีอ๊อดปัญญาอาจารย์ ระดับ 7""
 16697นางสาวณิชากรดิษฐ์แก้วอาจารย์ ระดับ 5""
 17570นายศักดิ์สิรินทร์ธีรพันธุ์เสถียรอาจารย์ ระดับ 7วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ
 18572ผศ.นฤมลกูลศิริศรีตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
 19575 รศ.บุญเรือน พึ่งผลพูล รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 
 20608 นายพิชัย สุระดม อาจารย์ ระดับ 7 
 21625 นางเยาวลักษณ์ คำแล อาจารย์ ระดับ 7 
 22644 นางสาวเพ็ญสุภางค์ปัณราช อาจารย์ ระดับ 7 
 23682 นายธานินทร์ สินพรมมา อาจารย์ ระดับ 7 
 24690 นายรุ่ง หมูล้อม อาจารย์ ระดับ 7 
 25699 ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
 26

703

 นายอำนาจทับเกิด อาจารย์ ระดับ 7 
 27590 นายวีระพรรณ จันทร์เหลือง อาจารย์ ระดับ 7 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ 
 28605 นายสนิท ขวัญเมือง อาจารย์ ระดับ 7 
 29612 นายประเทือง ฝั้นแก้ว อาจารย์ ระดับ 7 
 30618 ผศ.สุรเกียรติ สนิทมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
 31658 นายก่อเกียรติ ศุภพิมล อาจารย์ ระดับ 7 
 32659 นายชาตรี ศรีถาวร อาจารย์ ระดับ 7 
 33678 นายสุทิน สวนพันธุ์ อาจารย์ ระดับ 7 
 34683 ผศ.ชัยณรงค์ อินประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
 35693 ผศ.ประสาท เจาะบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
 36695 นายพัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล อาจารย์ ระดับ 7 
 37716 นายจตุรงค์ แป้นพงษ์ อาจารย์ ระดับ 7 
 38718นายไพโรจน์จันทร์แก้ว อาจารย์ ระดับ 7 
 39719 นายอภิรักษ์ ขัดวิลาศ อาจารย์ ระดับ 7 
 40722 นายอนุรัตน์ เทวตา อาจารย์ ระดับ 6 
 41573 นายปิยชาติ ชาญช่างเหล็ก อาจารย์ ระดับ 7 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 
 42 578นายทัศนะ ถมทอง อาจารย์ ระดับ 7 
 43588 นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ ระดับ 5 
 44589 นายสันติภาพ โคตทะเล อาจารย์ ระดับ 7 
 45609 นายเอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ อาจารย์ ระดับ 5 
 46616 นายธงชัย ยมลำภู อาจารย์ ระดับ 7 
 47619 นายบุญรักษ์ เจริญจิตร์ อาจารย์ ระดับ 7 
 48623นายนิวัตร สระบัว อาจารย์ ระดับ 7 
 49646 นายสมนึก เครือสอน อาจารย์ ระดับ 7 
 50649 นายนิพนธ์ เรืองวิระยะนันท์ อาจารย์ ระดับ 7 
 51650 นายกอบพัฒนศักดิ์ คงเจริญ อาจารย์ ระดับ 7 
 52655 นายอุดม เครือเทพ อาจารย์ ระดับ 7 
 53660 นายภานุ วัชระนฤมล อาจารย์ ระดับ 7 
 54670 นายสมบัติ สันกว๊าน อาจารย์ ระดับ 7 
 55673 นายวรวุฒิ วิริยะ อาจารย์ ระดับ 7 
 56674 ผศ.ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8  "
 57676 นายรุ่งโรจน์ ขะมันจา อาจารย์ ระดับ 7 
 58680 นายปรีชา มหาไม้ อาจารย ระดับ 6 
 59681 นายสุรสิทธิ์ แสนทอน อาจารย์ ระดับ 7 
 60684 ผศ.อภิศักดิ์ ขันแก้วหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 61688 นายไพฑูรย์ ขยันการนาวี อาจารย์ ระดับ 7 
 62692 นายกิจจา ไชยทนุ อาจารย์ ระดับ 7 
 63708 นางอัญชลี พานิชเจริญ อาจารย์ ระดับ 7 
 64709 นายธานินทร์ สุเชียง อาจารย์ ระดับ 7 
 65720 นายอำนาจ ศรีรักษ์ อาจารย์ ระดับ 7 
 66721 นายยุทธนา มูลกลาง อาจารย์ ระดับ 7 
 67602 นายยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ ระดับ 6 
 68700 นายคมสัน คำบรรลือ อาจารย์ ระดับ 6 
 6971 ผศ.อวยพร บัวใบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิศวกรรมโยธา 
 70591 นายขวัญชัย เทศฉาย อาจารย์ ระดับ 7 
 71607 นางสาวขวัญดาว ยมเกิด อาจารย์ ระดับ 7 
 72614 นายชนินทร์ เชื้อวีระชน อาจารย์ ระดับ 7 
 73652 นางสาวรุ้งรพี พริ้งจำรัส อาจารย์ ระดับ 7 
 74654 นายวีระ สังข์นาค อาจารย์ ระดับ 7 
 75667 นายประพนธ์ โพธิ์อ่อน อาจารย์ ระดับ 7 
 76706 นายอัศวิน คุณาแจ่มจรัส อาจารย์ ระดับ 7 
 77712 นางวันดี พูนพจน์มาศ อาจารย์ ระดับ 7 
 78714 นายพีรพงศ์ จิตเสงี่ยมอาจารย์ ระดับ 6""
 79723นายรุ่งโรจน์จักภิระอาจารย์ ระดับ 7""
 80656นายภูวดลพรหมชาอาจารย์ ระดับ 6""
 81661นายสนธยาทองอรุณศรีอาจารย์ ระดับ 6""
 82585ผศ.ประมูลบัวน้อยผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8วิศวกรรมอุตสาหการ"
 83582ผศ.กฤษณาคุรุวิทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 84611นายทวีศักดิ์มโนสืบอาจารย์ ระดับ 7""
 85621ผศ.ธวัชชัย ทรงปัญญาวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 "
 86629นายจิรวัฒน์วรวิชัยอาจารย์ ระดับ 5""
 87640นายชยันต์คำบรรลืออาจารย์ ระดับ 6 ""
 88647นายจำเนียรแดงเถินอาจารย์ ระดับ 7""
 89657นายพิบูลย์เครือคำอ้ายอาจารย์ ระดบ 7""
 90665ผศ.เชวงอยู่ยืนยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 91675นายสมใจราชบุตรอาจารย์ ระดับ 7""
 92685ผศ.สมโภชน์กูลศิริศรีตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 93689ผศ.ไพฑูรย์อุดมเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 94696นายจำรัสทาคำวังอาจารย์ ระดับ 7""
 95704ผศ.ทศพรเงินเนตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 96705นายกานต์วิรุณพันธ์อาจารย์ ระดับ 7""
 97711นายสมเดชอิงคะวะระอาจารย์ ระดับ 7""
 98717ผศ.ธงชัยเบ็ญจลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 99586ผศ.มาลาเทพมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8ศิลปศาสตร์บริหารธุรกิจฯ
 100600นางศีลพรพึ่งเจิรญอาจารย์ ระดับ 7""
 101620นายสำราญคล้ายเคลื่อนอาจารย์ ระดับ 7""
 102622ผศ.อำนวยปทุมปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 103624ผศ.ปราณีบุญมัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ""
 104630นายจักรรัฏฐ์ธรรมจิตอาจารย์ ระดับ 7บริหารธุรกิจ"
 105641ผศ.เทอดทูลโตคีรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8ศิลปศาสตร์"
 106642นางสาววรรณาภรณ์จันทร์ศรีวิริยะอาจารย์ ระดับ 7""
 107645ผศ.บวรลักษณาอินประสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 108651นางพิศมัยสุภัทรานนท์อาจารย์ ระดับ 7""
 109698ผศ.อรอนงค์นิยมธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 110702นายเทวฤทธิ์ละมูลอาจารย์ ระดับ 7""
 111713นางสาวกรรณิกาเครือทนุอาจารย์ ระดับ 7""
 112580ผศ.สุนีรัตน์สรีย์พงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 113601นายไพรวัลย์คำวันอาจารย์ ระดับ 7ออกแบบอุตสาหกรรมศิลปกรรมฯ
 114631นายสมชายบุญพิทักษ์อาจารย์ ระดับ 7""
 115643นายวรทัศน์ศรีวิชัยอาจารย์ ระดับ 7""
 116653นายปกรณ์ลวกุลอาจารย์ ระดับ 7""
 117707นายสมทรงเดชภิรัตนมงคล     อาจารย์ ระดับ 7""
 118576นางสุวรรณีย์ขยันการนาวีอาจารย์ ระดับ 7อุตสาหกรรมเกษตรวิทยาศาสตร์ฯ
 119579นางสาวพรพิมลยอดสุวรรณอาจารย์ ระดับ 7""
 120628ผศ.อุทินคุณาแจ่มจรัสผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 121671นายวรเกียรติทองไทยอาจารย์ ระดับ 7""
 122672ผศ.สุพรรัตน์วัชระนฤมลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8             ""
 123679ผศ.อำไพขันแก้วหล้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8""
 124687ผศ.อัจฉราดลวิทยาคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 

 

 125   701           นางชญาภา    บัวน้อย         อาจารย์ ระดับ 7            อุตสาหกรรมเกษตร    วิทยาศาสตร์ฯ   
 126727นางอิสรีย์ดิษฐสาครนักวิชาการศึกษา ระดับ 6ส่วนงานทะเบียนกองการศึกษา
 127730นายณัฐพัชร์โกอินต๊ะผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5งานกิจกรรมนักศึกษากองการศึกษา
 128732นางขวัญเนตร ฉัตรพงศกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6งานบริหารทั่วไปกองการศึกษา
 129724นางรุ่งนภาจันทร์ปุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5ส่วนงานบัญชีกองบริหารทรัพยากร
 130725นางอังคณาสุขเกษม มีเกษ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6   งานยุทธศาสตร์ฯกองบริหารทรัพยากร
 131726นางปัทม์กานต์      โตคีรีผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5ส่วนงานการเงินกองบริหารทรัพยากร
 132728นายชัยวศินวงศ์สว่างบุคลากร ระดับ 6ส่วนงานพัสดุกองบริหารทรัพยากร
 133729นายประหยัดสิงห์เดชบุคลากร ระดับ 6งานทรัพยากรมนุษย์กองบริหารทรัพยากร
 134731นางสาวนุชนาฎคล้ายหิรัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6งานบริหารทั่วไปกองบริหารทรัพยากร

                                                     

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2010 เวลา 07:45 น. )  

ข่าว มทร. ล้านนา ตาก

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวาน48
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้204
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว379
mod_vvisit_counterเดือนนี้1162
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1502
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด95794

MP3 Player


PopUp MP3 Player (New Window)