1. แบบฝึกหักหัดทบทวน
   จงพิมพ์บรรทัดละ 2 ครั้ง ปัดแคร่ให้เร็วเมื่อพิมพ์หมดบรรทัดแล้วตั้งต้นพิมพ์ ใหม่ทันที
   หากว่าสาวฟาดดาว สกาวด่าว่าสาวกหกสวด กวาดสาวว่าวหกวา กวาดสวดหกสวด สาวก
   สาวฟาดกาวหก สาววาดดาวหกดาว สาวกสาวว่าว สกาวกวาดหาด หากว่าด่าว่ากา ฟาดกา
 
ที่สำหรับฝึกพิมพ์

      ตัวอักษร

   2. ฝึกพิมพ์แป้นใหม่ แป้น ร เ   ้
      2.1 แป้น  ร  ใช้นิ้ว  า  (นิ้วกลางขวา) ก้าวขึ้นไปเพียงนิ้วเดียว พิมพ์  าราก  หลาย ๆ ครั้ง โดยไม่มองแป้น
      2.2 แป้น  เ   ใช้นิ้ว   ด (นิ้วชี้ซ้าย) ก้าวไปทางขวาเพียงนิ้วเดียว พิมพ์ ดเดา หลาย ๆ ครั้ง โดยไม่มองแป้น
      2.3 แป้น    ้  ใช้วนิ้ว   ่  (นิ้วชี้ขวา) ก้าวไปทางซ้ายเพียงนิ้วเดียว พิมพ์ ด่ด้า หลาย ๆ ครั้ง  โดยไม่มองแป้น
 
   3. ฝึกพิมพ์เป็นคำ คำละ 1 บรรทัด
   ฟากฟ้า ห้าดาว เวหา กว่าเก้า เกเร วารสาร กาวหกรด เสาวรส ดาวเว้าสาว การหาร
   หกราด สรรหา เก่ากว่า เราด่า หาเหา ห้าหกสาว ก้าวร้าว ดาดฟ้า เสาร้าว ว่าดาราสาว
 
ที่สำหรับฝึกพิมพ์

      ตัวอักษร

 
   4. ฝึกพิมพ์ผสมคำ บรรทัดละ 3 ครั้ง

   กาวหกราดสาว สาวว่าวหกวา ห้าหกสาวฟาดกา เราก้าวร้าวด่าว่ากา ดาวสรรหาวารสาร

   กาเหว่าก้าวร้าว ดาวเกเรกว่าเสาวรส วารสารห้าดาว หาเหากวาด เสกสรรว่ากาวเก่ากว่า

   ฟากฟ้าเวหาหาว เว้าสาวห้าหกสาว ดาราวาดดาวห้าดาว ดาวเดาเก้าเก กาวหกรดกาสาว

 
ที่สำหรับฝึกพิมพ์

      ตัวอักษร

   5. การคิดคำต่อนาที
   โดยทั่วไปคำในภาษาไทย 1 คำ จะมี 4 เคาะ จึงใช้เป็นหลักในการนับคำ การนับให้นับทุกเคาะทั้งตัว  อักษร วรรณยุกต์
   การเว้นวรรค แล้วหารด้วย 4 ผลลัพธ์คือจำนวนคำรวม แล้ว แล้วหารด้วยเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ ผลที่ได้  คือ
   คำระคนต่อนาที (ครตน.) Gross Words A Minute (GWAM)
   สำหรับการคิดคำสุทธิต่อนาที ก่อนที่จะหารด้วยเวลาในการพิมพ์ จะนำคำผิดคูณ 10 ไปหักออก แล้วจึงหารด้วยเวลา
   เวลาที่ใช้ในการพิมพ์ ผลลัพธ์เรียกว่าคำสุทธิต่อนาที Net Words A Minute (NWAM)
 
   ตัวอย่างการคิดคำพิมพ์ดีด
   วิธีคิดคำระคนต่อนาที
   พิมพ์ได้จำนวนเคาะทั้งหมด = 562 เคาะ
   หารด้วย 4 (562 / 4) = 140 เศษ 2 คำ (เศษ 2 ปัด 1)
   หารด้วย 3 (จับเวลา 3 นาที) = 141/3 คำ
   ได้คำระคนต่อนาที = 47 คำ
 
   วิธีคิดคำสุทธิต่อนาที
   ลบคำผิด คูณ 10 (ผิด 4 คำ) = 141/40 คำ
   = 101 คำ
   หารด้วยเวลาที่ใช้พิมพ์ (3 นาที) = 101 /3 คำ
   ได้คำสุทธิ/นาที (เศษไม่ปัด) = 33 คำ
 
 
   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำที่ถือว่าเป็นคำผิด
   - เคาะตัวอักษร สระ วรรณยุกต์แตกต่างจากแบบพิมพ์
   - เคาะคานเว้นวรรคผิด
   - พิมพ์ซ้ำ
   - พิมพ์สลับที่
   - พิมพ์เกินจากข้อความ
   (ในหนึ่งคำถ้าผิดหลายเคาะนับเป็นผิด 1)
 
   6. ฝึกพิมพ์เป็นประโยค จับเวลา 1 นาที หลาย ๆ ครั้ง (คิดคำระคนต่อนาที)

   วารสารห้าดาวสรรหาดาราสาวห้าหกสาว เสกสรรเว้าฟ้าวาดดาวห้าดาว ฟ้าด่าว่าเสาวรส (74)

 
ที่สำหรับฝึกพิมพ์

      ตัวอักษร